Reklamacja w transporcie drogowym

Odszkodowanie w transporcie jest zagadnieniem nurtującym wiele osób planujących zlecić transport towaru. Fundamentalną informacją w tej kwestii jest to, że wszystkie ładunki powierzone w nasze ręce są każdorazowo objęte ubezpieczeniem na czas transportu. W przypadku naszej firmy standardowo jest to ubezpieczenie do sumy 100 000 USD na każde zdarzenie. Aczkolwiek w przypadku, gdy wartość towaru przewyższa tą kwotę można ją zwiększyć (doubezpieczyć). Przy czym, należy to odpowiednio wcześniej uzgodnić ze spedytorem.

Podstawą do wniesienia wniosku o odszkodowanie jest: w transporcie krajowym – list przewozowy, w transporcie międzynarodowym – dokument CMR. Co bardzo ważne musi być on podpisany (najlepiej z zaznaczoną datą załadunku i rozładunku oraz z pieczątką załadowcy i rozładowcy). Konieczne jest także, aby była w nim zawarta szczegółowa adnotacja o zaistniałej szkodzie.

Wymagane dokumenty

Do złożenia roszczeń o odszkodowanie potrzebne są poniższe dokumenty:

-list przewozowy lub dokument CMR (oryginał lub kopia)

- popisane zlecanie transportowe

- protokół szkody

- dokument potwierdzający wartość towaru

- zdjęcia zaistniałej szkody

- notka w jaki sposób ma zostać zniesiona szkoda (oraz informacja jaki jest przewidziany koszt ew. naprawy)

-pisemna deklaracja od klienta o wniesieniu wniosku o odszkodowanie

odszkodowanie w transporcie

Regulacje prawne odnośnie roszczeń do odszkodowania

Reguły odnośnie odszkodowania w razie uszkodzenia przesyłki/ładunku reguluje ustawa Prawo Przewozowe Dz.U.2020.0.8 t.j. z dnia 15 listopada 1984 r. Art. 81. Brzmią one następująco:

„1. W razie uszkodzenia przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości. 2. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, nie może jednak przewyższać kwoty odszkodowania przysługującego za: 1) utratę całej przesyłki, jeżeli doznała ona obniżenia wartości wskutek uszkodzenia; 2) ubytek tej części przesyłki, która doznała obniżenia wartości wskutek uszkodzenia.”

Wysokość rekompensaty określa natomiast Art. 80. w/w kodeksu:

„1. Wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności: 1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo 2) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź 3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania. 2. W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 1, wysokość tę ustala rzeczoznawca. 3. W razie utraty przesyłki z deklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku - w odpowiedniej części, chyba że przewoźnik udowodni, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w sposób określony w ust. 1.”

Wyżej opisane zasady zawarte w Prawie Przewozowym oraz Konwencji CMR są niepodważalne, bezwzględnie obowiązujące i żadna ze stron nie może tych praw w jakikolwiek sposób przekształcać.

Sawpol - bezpieczny transport ciężarowy

Zapewniamy bezpieczny transport towarów i maszyn dla klientów indywidualnych jak i firm. Działamy zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami, również na obszarach skandynawskich. Podsumowując, stawiamy się do dyspozycji w każdej kwestii związanej z transportem. W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu!

 

Zobacz również:
Jak przygotować się do transportu?

Świadczymy transport międzynarodowy dowolnymi naczepami typu: